REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Textar Romania: Reasons Why Quiz”

§ SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 1. Prezenta activitate “Textar Romania: Reasons Why Quiz” (denumita in continuare “Concursul”) este organizata si desfasurata de TMD Friction Services GmbH, (denumit in continuare ”Organizatorul”) cu sediul in Schlebuscher, str. 99, 51381 Leverkusen, cod de identificare fiscala DE 264135146.
 2. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
 3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe pagina de Facebook Textar Romania, https://www.facebook.com/Textar.Romania/. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut, in mod gratuit, prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa de email cristina.militaru@tmdfriction.com, pe toata durata de desfasurare a Concursului.
 4. Punerea in posesie a premiilor Concursului se va face sub grija directa a Organizatorului, prin intermediul IMAGE PUBLIC RELATIONS S.R.L, cu sediul in Bucuresti, strada Popa Savu, nr. 16, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/6597/1995, cod fiscal RO 7777528, numita in cele ce urmeaza ’’Agentia’’, in calitate de reprezentant al Organizatorului.
 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Concursului, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Concursului, forma si continutul premiilor, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe pagina de Facebook Textar Romania, https://www.facebook.com/Textar.Romania/
 6. Organizatorul si Agentia vor fi numite in continuare impreuna “societatile implicate in organizarea Concursului”.
 7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

§ SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat in mediul digital, pe https://www.facebook.com/Textar.Romania/, in conformitate cu prezentul Regulament al Concursului

§ SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

 1. Concursul se va desfasura in perioada 18.05.2020 – 09.06.2020, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Concursului”).
 2. Organizatorul accepta inscrierile persoanelor fizice, respectandu-se art. 4.1., 4.2. si paragraful „Mecanismul Concursului” al prezentului regulament.
 3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Concursului, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte aditionale.

§ SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Concursul este deschis participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Concursului, cetateni romani, cu domiciliul in Romania, care se inscriu in Concurs, in conformitate cu prevederile „Mecanismului Concursului”.
 2. La aceast Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
  • prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
  • membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – d) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
  • persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

§ SECTIUNEA 5. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CONCURSULUI

Definitii termeni:

5.1. Platforma concurs: www.facebook.com/Textar.Romania/
5.2. Participant: Persoana care s-a inscris in Concurs conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Concursului prin profilul de Facebook de pe care s-a realizat inscrierea.

§ SECTIUNEA 6. Mecanismul Concursului:

 1. Pentru a putea participa la Concurs, persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  • sa indeplineasca toate conditiile de la sectiunea „Dreptul la participare” din prezentul regulament
  • sa acceseze postarea/postarile dedicate concursului de pe www.facebook.com/Textar.Romania/ si sa:
  • Comenteze la postarea/postările de concurs, respectand pasii desrisi;
 2. Pentru a putea fi contactat de catre Organizator in caz ca este declarat castigator, orice participant, prin inscriere, este de acord sa fie contactat pe pagina de Facebook de pe care s-a realizat inscrierea.
 3. Nerespectarea oricaruia dintre pasii de la 6.1. sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete.
 4. Un Participant se poate inscrie in Concurs o singura data/postare. Daca oricare dintre participanti se inscrie de mai multe ori, in extragerea la sorti va intra numai prima inscriere, in cazul in care aceasta este valida.
 5. Pentru fiecare accesare a paginii de concurs, www.facebook.com/Textar.Romania, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.
 6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Concurs, orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Concursului se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
 7. Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea:
  • pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Concurs;
  • pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
  • pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la acest Concurs.

§ SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiile si valoarea acestora

 1. In cadrul acestui Concurs, se vor acorda 6 (sase) premii prin tragere la sorti, incadrate in 6 (sase) categorii, iar acestea sunt:
  • Un premiu in valoare maxima de 35 lei (TVA inclus), constand in produse promotionale Textar, pentru persoana al carei comentariu este declarat castigator in cadrul primei postari.
  • Un premiu in valoare maxima de 35 lei (TVA inclus), constand in produse promotionale Textar, pentru persoana al carei comentariu este declarat castigator in cadul celei de-a doua postari.
  • Un premiu in valoare maxima de 54 lei (TVA inclus), constand in produse promotionale Textar, pentru persoana al carei comentariu este declarat castigator in cadrul celei de-a treia postare.
  • Un premiu in valoare maxima de 78 lei (TVA inclus), constand in produse promotionale Textar, pentru persoana al carei comentariu este declarat castigator in cadrul celei de-a patra postare.
  • Un premiu in valoare maxima de 205 lei (TVA inclus), constand in produse promotionale Textar, pentru persoana al carei comentariu este declarat castigator in cadrul celei de-a cincea postare.
  • Un premiu in valoare maxima de 262 lei (TVA inclus), constand in produse promotionale Textar, pentru persoana al carei comentariu este declarat castigator in cadrul celei de-a sasea postare.
 2. Valoarea totala maxima estimata a premiilor acordate in cadrul prezentului Concurs este de 700 lei (TVA inclus).
 3. Castigatorii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani pentru niciunul dintre premii.

Procedura de acordare a premiilor Concursului:

 1. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti automata, ce se va efectua de catre Organizator, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata (random.org), dupa cum urmeaza:
  • Extragerea va avea loc saptamanal pana in data de 9 iunie 2020 si se vor extrage 1 (un) potential castigator si 3 (trei) rezerve pentru fiecare categorie/postare a concursului.

§ SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

 1. Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: prevalidarea electronica si validarea finala. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

Prevalidarea electronica:

 1. Dupa extragere, potentialul castigator va fi contactat de catre Organizator, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, pe profilul de Facebook de pe care s-a realizat inscrierea extrasa castigatoarea, prin intermediul mesageriei Facebook. Organizatorul va contacta potentialul castigator de maximum 3 ori in acest termen, iar in cazul in care acesta nu raspunde, acesta va fi invalidat.
  Potentialul castigator invalidat nu va beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului.
 2. In vederea revendicarii premiului, potentialului castigator i se va solicita:
  • sa confirme participarea sa in Concurs si ca a implinit varsta de 18 ani;
  • sa comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in organizarea Concursului mentionate in Regulamentul Oficial sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile respective;
  • sa contacteze telefonic Organizatorul pe un numar de telefon pe care cel din urma il va pune la dispozitie;
 3. In cazul in care pasul de revendicare nu a fost indeplinit cu succes de catre potentialul castigator, mai exact art. 8.4. nu a fost indeplinit integral, premiul va fi invalidat, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor descrise in Regulament.
 4. In situatia in care au fost respectate toate prevederile Regulamentului Oficial, mai exact etapa de prevalidare electronica a fost indeplinita cu succes de catre potentialul castigator, se va trece la etapa de validare finala.

Validare finala:

 1. Organizatorul va fi contactat telefonic de catre potentialul castigator pe numarul furnizat prin intermediul mesagerie Facebook. Organizatorul va informa potentiatul castigator cu privire la scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal cerute aditional. Acestea sunt necesare pentru validarea si atribuirea premiului, ele vor fi stocate in concordanta cu legile locale fiscale. Potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax (coordonate comunicate exclusiv potentialului castigator in momentul in care are loc revendicarea telefonica) in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii telefonice, urmatoarele:
  • o fotocopie lizibila a documentului de identitate
 2. Dupa ce Organizatorul intra in posesia fotocopiei solicitate mai sus, iar aceasta respecta Regulamentul Oficial al Concursului, premiul va fi considerat prevalidat.
 3. In cazul in care Organizatorul, prin intermediul Agentiei, nu intra in posesia fotocopiei solicitate, premiul va fi invalidat, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor descrise in Regulament.

Atribuire premiu:

 1. Daca potentialul castigator intruneste conditiile mentionate la punctele 8.1. – 8.10, acesta va fi declarat castigator si numit in cele ce urmeaza „Castigatorul”
 2. Organizatorul va discuta cu „Castigatorul” si va stabili de comun acord cu acesta forma finala a premiului in functie de postarea la care a castigat, valoarea fiind determinata tot de aceasta, in intervalul mai 2020 – iunie 2020.
 3. Premiile vor fi atribuite castigatorilor prin intermediul Agentiei. Din momentul atribuirii premiilor, castigatorii nu mai pot cere nicio modificare, fara ca aceasta sa aiba un cost asociat, pe care Castigatorii si-l vor asuma.

Alte clauze referitoare la acordarea premiilor:

 1. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul Participantilor extrasi ca rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.
 2. Toate premiile acordate in acest Concurs nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in prezentul Regulament Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire al premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor extrasi ca rezerve sau dupa caz va ramane la dispozitia Organizatorului.
 3. Castigatorul premiului poate ceda premiul, numai in integralitatea sa, numai daca demonstreaza prin documente medicale sau alte documente legale ca nu poate intra in posesia sa si numai inainte de atribuirea premiului
 4. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date cu caracter personal si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor, sunt conditii obligatorii de validare a castigatorului. Numele castigatorilor vor fi afisate in www.facebook.com/Textar.Romania/, fara a depasi termenul de 30 zile calendaristice din momentul stabilirii calitatii de castigatori finali.
 5. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate comunicarile ce se vor derula intre reprezentantii Organizatorului si potentialii castigatori vor fi inregistrate si stocate.
 6. In situatia in care castigatorii isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentantii Organizatorului vor pune la dispozitia acestuia un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul sau, castigatorul are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau adresa de e-mail unde poate primi corespondenta.

§ SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Concursului nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de platforma Facebook sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.
 2. Organizatorul Concursului si Agentia:
  • nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.
 3. Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:
  • Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
  • Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
 4. Organizatorul Concursului si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.
 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.
 6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului si imaginea acestuia.
 7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.
 8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Concursului.
 9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
 10. Dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului si Agentiei fata de castigator inceteaza.

§ SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

§ SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016 (”GDPR”), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate. Societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs prelucreaza numai datele castigatorilor cu scopurile si conditiile mai jos prezentate.
 2. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in art. 11.3. de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatorul scop: organizarea si desfasurarea Concursului “Textar Romania: Reasons Why Quiz” (”Concursul”) bazat pe inscrierea participantilor pe pagina de Facebook Textar Romania, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Concursului, premiile mentionate la art. 7.1.;
 3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru posibilitatea validarii inscrierii in cadrul Concursului “Textar Romania: Reasons Why Quiz” bazat pe inscrierea participantilor pe pagina de Facebook Textar Romania, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Concursului, premiile mentionate la art. 7.1., Organizatorul va prelucra numele asociate conturilor de Facebook de pe care s-au realizat inscrierile. Pentru atribuirea premiului, Organizatorul si societatile implicate vor colecta de la potentialii castigatori si ulterior, dupa validare, castigatori, urmatoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): nume, prenume, ziua nasterii, luna nasterii, anul nasterii, adresa de email, numar de telefon, adresa si seria si numarul buletinului. Aceste Date Personale sunt furnizate de castigatori si nu reprezinta o conditionare pentru inscrierea participantilor, ci o conditionare pentru atribuirea premiilor
 4. Temeiul juridic al prelucrarii. Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inregistrarea pe pagina de Facebook Textar Romania.

11.5. Destinatarii datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi colectate in cadrul Concursului de catre Organizator. Ele vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

11.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  • Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati nevalidati sau necastigatori vor fi stocate de catre Organizator timp de maximum 10 (zece) zile de la acordarea premiului.
  • La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

11.7. Drepturile persoanelor vizate

 1. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura participantilor, pe durata desfasurarii Concursului, urmatoarele drepturi:
   • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
   • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
   • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
   • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
   • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
   • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
   • dreptul la portabilitate a datelor;
   • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 2. Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0732.808.725 fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Organizatorului la Schlebuscher, str. 99, 51381 Leverkusen sau prin transmiterea acesteia prin email la cristina.militaru@tmdfriction.com

11.8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Concurs, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Organizatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Organizatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

11.9. Securitatea datelor cu caracter personal

 1. Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
 2. Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizator, in scopul participarii la Concurs, eventual identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

11.10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Organizatorul are dreptul de a modifica politica de prelucrare a datelor oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Organizatorului si/ sau pagina facebook, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostiintate cu privire la Regulament.

11.11. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, dar si a Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

§ SECTIUNEA 12. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

 1. Prezentul Concurs poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe textar.com/ro/.

§ SECTIUNEA 13. LITIGII

 1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Concurs se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 9 iunie 2020 (inclusiv).

§ SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
 2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
  • pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Concurs;
  • tentative de frauda a mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
  • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
  • Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

§ SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 1. Prin participarea la aceast Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 2. Regulamentul Oficial al Concursului va fi disponibil gratuit pe pagina de Facebook Textar Romania. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Concursului.
 3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui notar public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.