Информация за собственика на уебсайта и защита на данните

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germany

телефон: +49 (0)2171 703-0
email

Управител: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners, Frank Gümpel
Председател на Надзорния съвет: Sebastian Despineux
Седалище на фирмата: Leverkusen
Вписване в Търговския регистър: Amtsgericht Köln HRB 65548

Copyright

Всички права запазени. Текстът, снимките, графиките, звукът, анимацията и видеоклиповете, както и тяхното подреждане на уебсайта на Textar са защитени с авторско право. Обръщаме внимание за това, че съдържанието на този уебсайт не може да се копира и разпространява или да се дава достъп до него на трети лица за търговски цели. За всякакво по-нататъшно разпространение е необходимо писменото съгласие на фирмата TMD Friction Services GmbH. Освен това не се разрешава съдържанието на настоящия уебсайт да бъде променяно. Ако не е посочено нещо друго, всички марки, изброени на този уебсайт, са със защитен стоков знак. Изрично обръщаме внимание за това, че интелектуалната собственост, която се съдържа на уебсайта, е правно защитена. С този уебсайт не се предоставя лиценз за използване на интелектуалната собственост на TMD Friction или евентуално на трети лица.

Отговорност

Ние създадохме този уебсайт с възможно най-голямо старание. Въпреки това не можем да поемем гаранция за липсата на грешки и за точността на съдържащите се информации. Ние изключваме всякаква отговорност за щети (независимо от какъв род), които възникват във връзка с използването на този уебсайт, освен ако те не са причинени умишлено или поради груба небрежност от наша страна. По-специално ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни препратки. За съдържанието на уебсайтове от препратки носят отговорност само техните собственици.